Skip to content
Home » Cách Thêm Nhiều Hàng Vào Sql Server Insert Into Values

Cách Thêm Nhiều Hàng Vào Sql Server Insert Into Values

How to insert multiple records In a SQL Table using single insert statement

Sql Server Insert Into Values Multiple Rows

Sau đây là một hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng câu lệnh Insert Into để thêm nhiều hàng vào SQL Server. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các cách để thêm nhiều hàng từ các nguồn khác nhau như bảng khác, danh sách giá trị, tập tin CSV và tập tin Excel. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ nêu ra một số lưu ý quan trọng khi sử dụng câu lệnh này. Để thuận tiện cho việc sử dụng, chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt trong toàn bộ bài viết này.

Cách sử dụng câu lệnh Insert Into để thêm nhiều hàng vào SQL Server
Câu lệnh Insert Into được sử dụng để chèn dữ liệu mới vào một bảng có sẵn trong SQL Server. Để thêm nhiều hàng cùng một lúc, chúng ta có thể sử dụng cú pháp sau đây:

“`
INSERT INTO tên_bảng (cột_1, cột_2, …, cột_n)
VALUES (giá_trị_1, giá_trị_2, …, giá_trị_n),
(giá_trị_1, giá_trị_2, …, giá_trị_n),
…,
(giá_trị_1, giá_trị_2, …, giá_trị_n);
“`

Ở đây, `tên_bảng` là tên của bảng chúng ta muốn thêm dữ liệu vào. `cột_1, cột_2, …, cột_n` là danh sách các cột chúng ta muốn thêm giá trị vào. `giá_trị_1, giá_trị_2, …, giá_trị_n` là các giá trị mà chúng ta muốn thêm vào cho mỗi hàng.

Ví dụ, chúng ta có một bảng có tên là “users” với các cột “id”, “name” và “email”. Chúng ta muốn thêm hai hàng dữ liệu vào bảng này. Cú pháp câu lệnh Insert Into sẽ như sau:

“`
INSERT INTO users (id, name, email)
VALUES (1, ‘John Doe’, ‘johndoe@example.com’),
(2, ‘Jane Smith’, ‘janesmith@example.com’);
“`

Cách viết câu lệnh Insert Into để thêm nhiều giá trị vào SQL Server
Đôi khi, chúng ta có một danh sách các giá trị mà chúng ta muốn thêm vào SQL Server. Thay vì viết các giá trị này một cách thủ công, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh Insert Into để thực hiện việc này.

Đầu tiên, chúng ta phải tạo ra một bảng tạm thời với cấu trúc tương tự như bảng mà chúng ta muốn thêm giá trị vào. Tiếp theo, chúng ta sử dụng câu lệnh Insert Into kết hợp với câu lệnh Select để chèn từng hàng từ bảng tạm thời vào bảng gốc.

Ví dụ, chúng ta có một bảng tạm thời có tên là “temp_users” với cấu trúc tương tự bảng “users”. Chúng ta có một danh sách các giá trị mà chúng ta muốn thêm vào bảng “users”. Cú pháp câu lệnh sẽ như sau:

“`
INSERT INTO users (id, name, email)
SELECT id, name, email
FROM temp_users;
“`

Ở đây, chúng ta sử dụng câu lệnh Insert Into để thêm giá trị từ bảng tạm thời “temp_users” vào bảng “users”. Các cột được chọn trong câu lệnh Select phải tương thích với cấu trúc bảng “users”.

Cách sử dụng câu lệnh Insert Into để thêm nhiều hàng từ một bảng khác vào SQL Server
Đôi khi, chúng ta muốn sao chép dữ liệu từ một bảng khác vào SQL Server. Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh Insert Into để thực hiện việc này.

Chúng ta sẽ sử dụng cùng cú pháp như ở trên, nhưng thay vì giá trị, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh Select để chọn các giá trị từ bảng gốc. Ví dụ, chúng ta muốn sao chép dữ liệu từ bảng “old_users” vào bảng “users”. Cú pháp câu lệnh sẽ là:

“`
INSERT INTO users (id, name, email)
SELECT id, name, email
FROM old_users;
“`

Ở đây, chúng ta sử dụng câu lệnh Select để chọn các giá trị từ bảng “old_users” và thêm chúng vào bảng “users”.

Cách sử dụng câu lệnh Insert Into để thêm nhiều hàng từ một danh sách giá trị vào SQL Server
Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thêm nhiều hàng từ một danh sách giá trị vào SQL Server. Để làm được điều này, chúng ta sử dụng câu lệnh Insert Into kết hợp với câu lệnh Select trong phần “VALUES”. Ví dụ, chúng ta có danh sách các giá trị dưới dạng bảng tạm thời “temp_values”.

Cú pháp câu lệnh sẽ như sau:

“`
INSERT INTO users (id, name, email)
SELECT id, name, email
FROM temp_values;
“`

Ở đây, chúng ta chọn các giá trị từ bảng tạm thời “temp_values” và thêm chúng vào bảng “users”.

Cách sử dụng câu lệnh Insert Into để thêm nhiều hàng từ một tập tin CSV vào SQL Server
Đối với các tập tin CSV, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh Insert Into để thêm nhiều hàng vào SQL Server. Đầu tiên, chúng ta cần tạo một bảng tạm thời với cấu trúc phù hợp với nội dung của tập tin CSV. Tiếp theo, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh BULK INSERT để chèn dữ liệu từ tập tin CSV vào bảng tạm thời. Cuối cùng, chúng ta sử dụng câu lệnh Insert Into để chèn dữ liệu từ bảng tạm thời vào bảng gốc.

Ví dụ, chúng ta tạo một bảng tạm thời có tên “temp_users” với cấu trúc tương tự như tập tin CSV “users.csv”. Chúng ta sử dụng câu lệnh BULK INSERT để chèn dữ liệu từ tập tin CSV vào bảng tạm thời. Cuối cùng, chúng ta sử dụng câu lệnh Insert Into để chèn dữ liệu từ bảng tạm thời vào bảng gốc. Cú pháp câu lệnh sẽ là:

“`
CREATE TABLE temp_users (
id INT,
name VARCHAR(255),
email VARCHAR(255)
);

BULK INSERT temp_users
FROM ‘đường_dẫn_tới_tập_tin_csv’
WITH
(
FIRSTROW = 2,
FIELDTERMINATOR = ‘,’,
ROWTERMINATOR = ‘\n’
);

INSERT INTO users (id, name, email)
SELECT id, name, email
FROM temp_users;
“`

Ở đây, chúng ta sử dụng câu lệnh BULK INSERT để chèn dữ liệu từ tập tin CSV vào bảng tạm thời “temp_users”. Các tham số trong câu lệnh BULK INSERT (FIRSTROW, FIELDTERMINATOR và ROWTERMINATOR) phải phù hợp với định dạng của tập tin CSV. Cuối cùng, chúng ta sử dụng câu lệnh Insert Into để chèn dữ liệu từ bảng tạm thời vào bảng “users”.

Cách sử dụng câu lệnh Insert Into để thêm nhiều hàng từ một tập tin Excel vào SQL Server
Tương tự như các tập tin CSV, chúng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh Insert Into để thêm nhiều hàng từ một tập tin Excel vào SQL Server. Để làm được điều này, chúng ta có thể sử dụng một số công cụ như SQL Server Integration Services (SSIS) hoặc một bộ thư viện thứ ba.

Ví dụ, chúng ta sử dụng SSIS để thêm nhiều hàng từ một tập tin Excel vào SQL Server. Đầu tiên, chúng ta tạo một giao diện dựa trên SSIS để kéo và thả tập tin Excel vào. Tiếp theo, chúng ta chọn các cột và khớp chúng với cấu trúc của bảng trong SQL Server. Cuối cùng, chúng ta thiết lập kết nối đến SQL Server và chọn bảng để thêm dữ liệu vào.

Các lưu ý khi sử dụng câu lệnh Insert Into để thêm nhiều hàng vào SQL Server
Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi sử dụng câu lệnh Insert Into để thêm nhiều hàng vào SQL Server:

1. Các giá trị được thêm vào phải phù hợp với kiểu dữ liệu của các cột trong bảng.
2. Chúng ta nên kiểm tra xác thực dữ liệu đầu vào để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
3. Khi thêm nhiều hàng từ một nguồn khác vào SQL Server, chúng ta nên kiểm tra xem các kiểu dữ liệu và cấu trúc của nguồn dữ liệu có phù hợp với bảng trong SQL Server hay không.
4. Chúng ta nên tạo sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện câu lệnh Insert Into để tránh mất dữ liệu quan trọng.
5. Việc thêm nhiều hàng cùng một lúc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cơ sở dữ liệu, đặc biệt khi số lượng hàng làm lớn. Do đó, chúng ta nên cân nhắc và kiểm tra hiệu suất trước khi thực hiện thao tác này.

FAQs (Các câu hỏi thường gặp)

1. Tôi có thể thêm nhiều hàng vào SQL Server từ một bảng có cấu trúc khác như thế nào?
Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh Insert Into kết hợp với câu lệnh Select để sao chép dữ liệu từ một bảng khác vào SQL Server.

2. Tại sao tôi không thể thêm nhiều hàng từ một tập tin Excel vào SQL Server bằng cách sử dụng câu lệnh Insert Into?
Cách tiếp cận thông thường để thêm nhiều hàng từ một tập tin Excel vào SQL Server là sử dụng SQL Server Integration Services (SSIS) hoặc một bộ thư viện thứ ba.

3. Tôi có thể thêm nhiều hàng từ một tập tin CSV vào SQL Server sử dụng câu lệnh Insert Into không?
Có, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh Insert Into kết hợp với câu lệnh BULK INSERT để thêm nhiều hàng từ tập tin CSV vào SQL Server.

4. Tôi cần thêm nhiều hàng từ một danh sách giá trị vào SQL Server, làm thế nào tôi có thể làm điều này?
Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh Insert Into kết hợp với câu lệnh Select để thêm nhiều hàng từ một danh sách giá trị vào SQL Server.

5. Cách thêm nhiều hàng vào SQL Server có ảnh hưởng đến hiệu suất không?
Thêm nhiều hàng cùng một lúc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cơ sở dữ liệu, đặc biệt khi số lượng hàng làm lớn. Do đó, chúng ta nên cân nhắc và kiểm tra hiệu suất trước khi thực hiện thao tác này.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: sql server insert into values multiple rows Insert multiple rows SQL, SQL insert multiple rows from SELECT, Insert multiple rows SQL stored procedures, Insert multiple rows MySQL, Insert multiple rows SQL Server, Insert multiple rows Oracle, Insert multiple rows Excel, Insert multiple rows PostgreSQL

Chuyên mục: Top 47 Sql Server Insert Into Values Multiple Rows

How To Insert Multiple Records In A Sql Table Using Single Insert Statement

Xem thêm tại đây: myphamhanquocsaigon.com

Insert Multiple Rows Sql

Chèn nhiều hàng dữ liệu vào SQL

SQL (Structured Query Language) là một ngôn ngữ lập trình quan hệ được sử dụng chủ yếu để truy vấn và quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ. Mọi thao tác liên quan đến việc chèn, cập nhật, xóa và truy vấn dữ liệu đều được thực hiện thông qua câu lệnh SQL. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chèn nhiều hàng dữ liệu vào SQL.

Chèn một hàng dữ liệu vào SQL đã trở nên phổ biến và dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, khi bạn cần chèn nhiều hàng dữ liệu cùng một lúc, việc thủ công tạo và chèn đối tượng hàng một cách riêng lẻ sẽ trở nên mất thời gian và không hiệu quả. Để giải quyết vấn đề này, SQL cung cấp cho chúng ta một số phương pháp tiện lợi để chèn nhiều hàng dữ liệu cùng một lúc.

Trước tiên, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh INSERT INTO để chèn nhiều hàng dữ liệu trong một câu lệnh duy nhất. Ví dụ sau minh họa cách chèn nhiều hàng dữ liệu vào một bảng trong SQL:

“`
INSERT INTO TenBang (cot1, cot2, cot3) VALUES (gia_tri1, gia_tri2, gia_tri3), (gia_tri4, gia_tri5, gia_tri6), (gia_tri7, gia_tri8, gia_tri9);
“`

Trong câu lệnh INSERT INTO, chúng ta chỉ định tên bảng và danh sách các cột cần chèn dữ liệu. Sau đó, chúng ta sử dụng từ khóa VALUES để chỉ định các giá trị tương ứng cho các cột. Một danh sách các hàng dữ liệu được chèn được đặt trong dấu ngoặc đơn và các hàng cách nhau bằng dấu phẩy.

Để tiết kiệm công sức và giảm thiểu lỗi, chúng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh INSERT INTO SELECT để chèn nhiều hàng dữ liệu từ một bảng khác. Ví dụ sau minh họa cách chèn dữ liệu từ bảng nguồn vào bảng đích:

“`
INSERT INTO TenBangDich (cot1, cot2, cot3)
SELECT cot1, cot2, cot3
FROM TenBangNguon
WHERE dieu_kien;
“`

Trong câu lệnh INSERT INTO SELECT, chúng ta chỉ định tên bảng đích và danh sách các cột cần chèn dữ liệu. Tiếp theo, chúng ta sử dụng từ khóa SELECT để chỉ định tên bảng nguồn và các cột tương ứng để chèn dữ liệu vào bảng đích. Chúng ta cũng có thể sử dụng điều kiện WHERE để lọc dữ liệu trước khi chèn vào bảng đích.

Ngoài ra, một phương pháp khác để chèn nhiều hàng dữ liệu vào SQL là sử dụng từ khóa UNION ALL để kết hợp nhiều câu lệnh INSERT INTO. Ví dụ sau minh họa cách sử dụng UNION ALL để chèn nhiều hàng dữ liệu từ bảng nguồn vào bảng đích:

“`
INSERT INTO TenBang (cot1, cot2, cot3)
SELECT gia_tri1, gia_tri2, gia_tri3
FROM TenBangNguon
UNION ALL
SELECT gia_tri4, gia_tri5, gia_tri6
FROM TenBangNguon;
“`

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng câu lệnh SELECT để lựa chọn các giá trị trong bảng nguồn và sau đó kết hợp chúng bằng UNION ALL. Mỗi câu lệnh SELECT tương ứng với một hàng dữ liệu và cột tương ứng.

Câu lệnh INSERT INTO cũng hỗ trợ việc chèn dữ liệu từ một tập tin CSV hoặc file Excel vào SQL. Để thực hiện việc này, chúng ta có thể sử dụng các công cụ và phần mềm hỗ trợ, chẳng hạn như MySQL Workbench, SQL Server Import and Export Wizard, hoặc dòng lệnh bằng cách sử dụng câu lệnh LOAD DATA INFILE.

FAQs (Các câu hỏi thường gặp)

1. Tôi có thể chèn bao nhiêu hàng dữ liệu cùng một lúc vào SQL?
Trong số lượng hàng dữ liệu bạn có thể chèn trong một câu lệnh INSERT INTO, sẽ phụ thuộc vào hạn chế của cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu bạn sử dụng. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, việc chèn vài ngàn hoặc hàng chục ngàn dòng dữ liệu không gây khó khăn.

2. Tôi có thể chèn dữ liệu từ nhiều bảng vào SQL không?
Có, bạn có thể chèn dữ liệu từ nhiều bảng vào SQL bằng cách sử dụng các câu lệnh SELECT và UNION ALL. Điều này cho phép bạn kết hợp các tập dữ liệu từ nhiều nguồn và chèn chúng vào bảng đích.

3. Làm thế nào để chèn hàng dữ liệu từ một tệp CSV vào SQL?
Để chèn dữ liệu từ tệp CSV vào SQL, bạn có thể sử dụng các công cụ và phần mềm hỗ trợ như MySQL Workbench, SQL Server Import and Export Wizard, hoặc sử dụng câu lệnh LOAD DATA INFILE trong SQL. Các công cụ này cho phép bạn chỉ định đường dẫn đến tệp CSV và chọn bảng để chèn dữ liệu.

4. Có cách nào tự động sinh ra dữ liệu và chèn nó vào SQL không?
Có, bạn có thể sử dụng các công cụ và ngôn ngữ lập trình như Python hoặc Java để tạo dữ liệu giả và chèn nó vào SQL. Bằng cách sử dụng các thư viện hỗ trợ, bạn có thể tạo ra hàng ngàn hoặc thậm chí hàng triệu dòng dữ liệu trong thời gian ngắn và chèn chúng vào SQL.

Tóm lại, chèn nhiều hàng dữ liệu vào SQL là một nhiệm vụ quan trọng trong quản lý cơ sở dữ liệu. SQL cung cấp cho chúng ta một số phương pháp tiện lợi để chèn nhiều hàng dữ liệu cùng một lúc, từ việc chèn trực tiếp thông qua câu lệnh INSERT INTO, chèn từ một bảng khác thông qua câu lệnh INSERT INTO SELECT, đến việc sử dụng từ khóa UNION ALL để kết hợp và chèn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

Sql Insert Multiple Rows From Select

SQL INSERT INTO SELECT là một cú pháp SQL mà cho phép chúng ta chèn nhiều hàng dữ liệu vào một bảng từ một câu lệnh SELECT. Đây là một công cụ rất hữu ích khi chúng ta muốn chèn dữ liệu từ một bảng hoặc một số lược đồ khác vào một bảng mới hoặc hiện tại với ít công việc. Bài viết này sẽ giới thiệu cú pháp SQL INSERT INTO SELECT và cung cấp một số ví dụ cụ thể. Cuối cùng, chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi phổ biến liên quan đến chủ đề này.

Cú pháp SQL INSERT INTO SELECT cho phép chúng ta chèn nhiều hàng dữ liệu vào một bảng từ một câu lệnh SELECT. Cú pháp cơ bản như sau:

“`
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, …)
SELECT column1, column2, column3, …
FROM another_table
WHERE …
“`

Ở phần `table_name`, chúng ta chỉ định tên bảng mà chúng ta muốn chèn dữ liệu vào. Trong ngoặc đơn, chúng ta liệt kê tên cột mà chúng ta muốn chèn dữ liệu vào. Trong trường hợp chúng ta muốn chèn dữ liệu vào tất cả các cột trong bảng, chúng ta có thể bỏ qua danh sách cột.

Phần `SELECT` xác định câu lệnh SELECT mà chúng ta muốn sử dụng để lấy dữ liệu từ một bảng hoặc lược đồ khác. Chúng ta cũng có thể sử dụng các điều kiện WHERE để lọc dữ liệu.

Để minh họa cách sử dụng cú pháp này, hãy xem xét một số ví dụ.

Ví dụ 1: Chèn tất cả dữ liệu từ bảng Customer vào bảng NewCustomer:
“`
INSERT INTO NewCustomer
SELECT *
FROM Customer;
“`

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng cú pháp SQL INSERT INTO SELECT để chèn tất cả các hàng từ bảng Customer vào bảng NewCustomer. Dấu * là viết tắt cho tất cả các cột trong bảng.

Ví dụ 2: Chèn tên, tuổi và địa chỉ từ bảng Employee trong thành phố “Hanoi” vào bảng NewEmployee:
“`
INSERT INTO NewEmployee (Name, Age, Address)
SELECT Name, Age, Address
FROM Employee
WHERE City = ‘Hanoi’;
“`

Trong ví dụ này, chúng ta chỉ chèn ba cột tên, tuổi và địa chỉ từ bảng Employee vào bảng NewEmployee ở thành phố “Hanoi”. Chúng ta sử dụng điều kiện WHERE để lọc dữ liệu.

Ví dụ 3: Chèn các giá trị động vào bảng OrderDetail từ bảng Orders và bảng Products:
“`
INSERT INTO OrderDetail (OrderID, ProductID, Quantity)
SELECT Orders.OrderID, Products.ProductID, Orders.Quantity
FROM Orders
INNER JOIN Products ON Orders.ProductID = Products.ProductID;
“`

Trong ví dụ này, chúng ta kết hợp các hàng từ bảng Orders và bảng Products để chèn dữ liệu vào bảng OrderDetail. Chúng ta chỉ chèn các cột OrderID, ProductID và Quantity.

Bây giờ, hãy đi qua một số câu hỏi phổ biến về SQL INSERT INTO SELECT.

Câu hỏi 1: Có thể chèn dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau vào một bảng không?
Trả lời: Có, cú pháp SQL INSERT INTO SELECT cho phép chúng ta kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng bằng cách sử dụng các câu lệnh JOIN hoặc UNION. Chúng ta có thể chọn các cột trong các bảng khác nhau để chèn vào cùng một bảng.

Câu hỏi 2: Có thể chèn nhiều hàng dữ liệu vào nhiều bảng khác nhau cùng một lúc không?
Trả lời: Không, cú pháp SQL INSERT INTO SELECT chỉ cho phép chúng ta chèn dữ liệu vào một bảng duy nhất từ một câu lệnh SELECT.

Câu hỏi 3: Tôi có thể chèn các giá trị mặc định cho các cột không?
Trả lời: Có, chúng ta có thể chèn các giá trị mặc định cho các cột bằng cách sử dụng các hàm hoặc giá trị cố định trong câu lệnh SELECT. Ví dụ: `SELECT ‘Unknown’ AS Name, 0 AS Age`.

Câu hỏi 4: Có thể chèn một dãy liên tục của các số nguyên vào cột không?
Trả lời: Đúng, chúng ta có thể chèn một dãy liên tục của các số nguyên vào một cột bằng cách sử dụng hàm `GENERATE_SERIES(1, 10)`. Ví dụ `INSERT INTO Numbers SELECT GENERATE_SERIES(1, 10)`.

Câu hỏi 5: Cú pháp INSERT INTO SELECT có hỗ trợ các biểu thức không?
Trả lời: Có, chúng ta có thể sử dụng các biểu thức trong câu lệnh SELECT để chèn dữ liệu phức tạp. Ví dụ: `SELECT Price * Quantity AS Total FROM Products`.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về SQL INSERT INTO SELECT và cách sử dụng nó để chèn nhiều hàng dữ liệu vào một bảng từ một câu lệnh SELECT. Cú pháp này cung cấp một phương pháp tiện lợi để chèn dữ liệu từ nhiều bảng hoặc lược đồ khác nhau vào một bảng duy nhất.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề sql server insert into values multiple rows

How to insert multiple records In a SQL Table using single insert statement
How to insert multiple records In a SQL Table using single insert statement

Link bài viết: sql server insert into values multiple rows.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này sql server insert into values multiple rows.

Xem thêm: myphamhanquocsaigon.com/category/innisfree

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *